Print

Zapošljavanjem se postiže najpotpunija inkluzija osoba sa invaliditetom

Zapošljavanje i profesionalna reabilitacija uz podršku

Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 

 

U Federaciji BiH zapošljavanje i profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom omogućena je kroz odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 9/10) .

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je javna ustanova koja pruža podršku u zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osobama sa invaliditetom u Federaciji BiH na sljedeći način:

 

Fond dva puta godišnje raspisuje javne pozive koji su dostupni na internet stranici Fonda www.fond.ba i u dva dnevna lista.

1.Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom (mogu se prijaviti svi poslodavci koji žele zaposliti osobu sa invaliditetom)

2.Javni poziv za programe razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, održivost zaposlenosti osoba sa invaliditetom i profesionalne rehabilitacije.

 

Kako sredstva novčanog stimulansa mogu koristiti osobi sa invaliditetom za

zapošljavanje i samozapošljavanje?

1. ZAPOŠLJAVANJE - Osoba sa invaliditetom treba da pronađe poslodavca koji želi da je zaposli. Svi poslodavci koji žele zaposliti osobu sa 60% i više invaliditeta, mogu aplicirati za sredstva novčanog stimulansa kod Fonda. Za zapošljavanje u zavisnosti od procenta invaliditeta osobe koja se zapošljava, kao i perioda zapošljavanja (određeno/neodređeno), poslodavac može dobiti novčani stimulans u iznosu od 7.000,00 do 15.750,00 KM.

Navedene informacije osoba sa invaliditetom treba podijeliti sa poslodavcima kako bi lakše pronašla poslodavca koji će je zaposliti.

 

2.SAMOZAPOŠLJAVANJE - Osoba sa invaliditetom može samostalno aplicirati za sredstva novčanog stimulansa, pokretanjem samostalne djelatnosti kao jedinog i glavnog zanimanja.

Novčani stimulans koji osoba može dobiti za samozapošljavanje iznosi od 10.500,00 KM do 15.750,00 KM, u zavisnosti od procenta invaliditeta.

 

Pored novčanog stimulansa, osobe sa invaliditetom kao samostalni obrtnici imaju konstantnu podršku Fonda kroz:

- povrat poreza i doprinosa, što znači da obrtnici ukoliko redovno i u skladu sa Zakonom podnose validan zahtjev Fondu za povrat poreza i doprinosa, nemaju troškove vezane za poreze i doprinose što olakšava njihovo poslovanje.

-Jednom godišnje samostalni obrtnici imaju pravo aplicirati i na sredstva LOT-a IV. Sredstva u vrijednosti do 5.000,00 mogu dobiti za nabavku ili reparaciju potrebnih sredstava rada, specijalnih pomagala i opreme, repro-materijala ili za adaptaciju prostora. Ova sredstva pomažu u održivosti zaposlenosti osobe sa invaliditetom koja se samozapošljava.

 

Kako osoba sa invaliditetom može koristiti sredstva Fonda, za profesionalnu rehabilitaciju

u cilju stručnog usavršavanja?

 

Fond finansira/sufinansira programe putem kojih se može izvršiti dokvalifikacija, prekvalifikacija i radno osposobljavanje osoba sa invaliditetom u cilju stručnog usvršavanja i, u konačnici, zaposlenja. Tri sljedeća programa omogućavaju osobama sa invaliditetom dodatno stručno usavršavanje:

1.Programi profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitnim radionicama i drugim pravnim licima prema Zakonu. Ovaj program omogućava praktično radno osposobljavanje i osigurava zapošljavanje minimalno 50 % osoba koje prolaze kroz program.

2.Programi profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju, srednjim školama i drugim obrazovnim ustanovama. Ovaj program omogućava prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju većeg broja osoba sa invaliditetom koje organizuje srednja škola ili druga obrazovna ustanova.

3. Programi profesionalne rehabilitacije na koje osobe s invaliditetom same apliciraju kod Fonda kao nosioci programa/projekata. Ovaj program omogućava osobama sa invaliditetom da kroz prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju dodatno se stručno usavrše kroz vanredno srednje školovanje ili visoko stručno obrazovanje u odgovarajućim obrazovnim ustanovama.

 

Kako osobe sa invaliditetom mogu uspješno poslovati uz podršku Fonda?

 

Osobe sa invaliditetom mogu registrovati privredno društvo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili zaštitnu radionicu i zajedno realizovati poslovnu ideju.

 

Privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetomimaju konstantnu prodršku kroz povrat poreza i doprinosa za osobe sa invaliditetom, ukoliko redovno i u skladu sa Zakonom podnose validan zahtjev Fondu za povrat poreza i doprinosa.

Zaštitne radionice pored navedenog imaju pravo povrata poreza i doprinosa za sve zaposlenike i pravo na subvenciju neto-plate uposlenih osoba sinvaliditetom u visini 30% prosječne neto-plaće u Federaciji.

Dodatna podrška Fonda za privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitne radionice i njihovo uspiješno poslovanje osigurana je kroz sljedeće programe:

-održivost zaposlenosti osoba s invaliditetom,

-razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštinih radionica,

-profesionalna rehabilitacija i radno osposobljavanje osoba sa invaliditetom.

Pozivamo sve nezaposlene osobe sa invaliditetom da stupe u kontakt sa svojim matičnim udruženjima, te da zajedno sa odgovornim osobama u udruženju,pronađu najbolji način za svoje radno angažovanje.

Za više informacija:

-posjetite nas na adresi: Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo

-kontaktirajte nas na mail: info@fond.ba, ili telefon: +387 33 717 740; FAX: +387 33 717 821

 

Molimo Vas da posjetite internet stranicu Fonda www.fond.ba, u dijelu LEGISLATIVA pronaći ćete sve neophodne dokumente (Zakon, pravilnike) koji detaljnije upućuju na iznad navedena prava, kao i uslove koje je neophodno ispuniti kako bi se ista ostvarila.