Print

Projekti

Projekti u toku:

Projekat  „Ovdje sam - vidljiva i ponosna ". Ovaj trogodišnji projekat ima za cilj osnaživanje žena s invaliditetom i njihovo uključivanje u društvene aktivnosti, a prije svega u realizaciju programskih aktivnosti udruženja osoba sa invaliditetom. Projekat se realizuje u okviru zajedničkih aktivnosti MyRight u BiH, a finansiran od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo

Projekat „Zvučne novine":
Projekat „Informisanje slijepih u pristupačnom formatu – Zvučne novine 2023.godina"Kroz ovaj Projekat obezbjeđuje se informisanje slijepih u zvučnom formatu kroz časopis „Zvučne novine". Ovaj časopis izdaje Udruženje slijepih Kantona Srajevo, u MP3 formatu. Časopis izlazi jednom mjesečno i distribira se slijepim i slabovidnim osobama u BiH i inzemstvu. U časopisu se obrađuju sve teme koje su od interesa za slijepe osobe. Izdavanje ovog časopisa , u posljednjih 20 godina, finansira Grad Sarajevo – Gradska uprava.

Udruženje slijepih implementira projekat jačanje kapaciteta i žena sa invaliditetom, koji se realizuje u okviru zajedničkih aktivnosti MyRight u BiH. Sličan projekat realizuje se u 4 koalicije OSI : Tuzla, Mostar ,Dobroj i Sarajevo. Realizacija projekta planirana je u periodu 2023-2027. Projekat   finansira  MyRight – Empowers people with disabilities – Švedska.

Realizovani projekti:

 Projekat "Ka razumijevanju invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima” Ovaj projekat je imao za cilj veće uključivanje mladih OSI u rad udruženja, razvoj i unapređenje inkluzivnog obrazovanja i generalno zagovaranje za poboljšanje položaja OSI u društvu.  Projekat je bio dio zajedničkih aktivnosti MyRighta u BiH. Projekat je  finansiran od strane  MyRight – Empowers people with disabilities – Švedska.


Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je u partnerstvu sa Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom ˝Lotos˝, Tuzla, realizovao projekat ˝Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje – građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja˝ koji je implementiran u periodu od oktobra 2020. godine do septembra 2022. godine. Projekat je podržan od strane organizacije MyRight – Empowers people with disabilities i Radio Hjälpen iz Švedske.

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je u periodu 2018-2021.godina  realizovalo projekat "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH, kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti". Realizacijom ovog projekta znatno su podignuti kapaciteti  Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i stvorene dobre pretpostavke za njegovu održivost i uspješno djelovanje. Također je pružena značajna podrška udruženjima slijepih u Federaciji BiH jačanjem njihovih organizacionih kapaciteta , ali i podizanjem personalnih kapaciteta slijepih osoba. Ovo se naročito odnosi na obuku za samostalno kretanje (mobilitet uz pomoć bijelog štapa) rad na računarima uz pomoć posebnih programa za slijepe osobe, pisanje i vodjenje projekata, javno zagovaranje i sl.  Projekat je  finansiran od strane  MyRight – Empowers people with disabilities – Švedska.

Projekat : „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015 – 2017.godina”

Ovaj Projekat je nastavak dugogodišnje saradnje Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Saveza slijepih Švedske ( SRF Štokholm ) , podržavane od strane SHIA/MyRight. Na osnovu stečenih znanja i iskustava, a u skladu sa preporukama evaluatora i partnera iz Švedske, razvijen je novi trogodišnji projekat čiji je cilj prenošenje znanja stečenog u USKS na organizacije slijepih u Federaciji BiH.

Dugoročni cilj Projekta je: ”Povećanje nivoa socijalne uključenosti slijepih osoba u Federaciji BiH”.

U skladu sa dugoročnim ciljem Projektni cilj je definisan kao:"Unaprijeđeni kapaciteti organizacija slijepih u 4 kantona Federacije BiH za efikasnije zagovaranje implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom".

U svrhu ostvarivanja Projektnog cilja definisana su 4 Projektna podcilja, koji će se u pravilu, u istom obimu, realizirati u toku sve tri godine, u sarajevskom, zeničko-dobojskom, hercegovačko-neretvanskom i unsko-sanskom kantonu. Kroz realizaciju aktivnosti , u okviru ova 4 podcilja, želi se postići sljedeće: stvaranje sistema i metodologije za transfer znanja drugim organizacijama slijepih u F BiH, podizanje personalnih kapaciteta slijepih osoba, u svrhu njihovog efikasnijeg funkcionisanja u svakodnevnom životu, razvoj organizacionih i materijalnih kapaciteta organizacija slijepih, u odabranim kantonima, kako bi se osigurao njihov veći uticaj na donosioce odluka; stvaranje pretpostavki za uključivanje organizacija slijepih u mreže i koalicije, te građenje partnerskih odnosa sa organizacijama civilnog društva i institucijama vlasti.

Projekat Finansiraju: SIDA , MyRight – Švedska i Savez slijepih Švedske.

Projekat: "Unaprijeđena dugoročna samoodrživost  Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji  kroz  edukaciju,  zagovaranje i podizanje svijesti”

 Ovaj Projekat je nastavak dugogodišnje saradnje Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Saveza slijepih Švedske i SRF Štokholm , podržavane od strane MyRight.Na osnovu stečenih znanja i iskustava, a u skladu sa preporukama evaluatora i partnera iz Švedske, razvijen je novi četverogodišnji projekat 2018 – 2021,  čiji je cilj da se unaprijedi dugoročna održivost Udruženja slijepih u Sarajevu i udruženja slijepih u Federaciji BiH.

Dugoročni cilj Projekta je : ”Unapređenje samoodrživosti udruženja slijepih, povećanje njihovog uticaja na donosioce odluka i povećanje nivoa socijalne uključenosti slijepih osoba u Federaciji BiH”.

U skladu sa dugoročnim ciljem Projektni cilj je definisan kao:”Unaprijeđena dugoročna  samoodrživost Udruženja slijepih Kantona Sarajevo  i drugih organizacija slijepih u Federaciji  kroz  edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti”

U svrhu ostvarivanja Projektnog cilja definisana su 4 projektna podcilja, koji će se realizovati u naredne 4 godine u Kantonu Sarajevo, a u određene aktivnosti uključivaće se i slijepe osobe iz drugih organizacija slijepih iz Federacije BiH. Kroz realizaciju aktivnosti , u okviru ovih  podciljeva, želi se postići sljedeće: razvoj personalnih kapaciteta slijepih osoba - nova znanja i vještine, unapređenje znanja i vještina uposlenih u udruženjima slijepih, unapređenje dugoročne održivosti udruženja slijepih, unapređenje partnerskih odnosa sa institucijama vlasti – donosiocima odluka, podizanje svijesti javnosti o CRPD i pravima i potrebama slijepih osoba, povećano učešće organizacija slijepih u mrežama i koalicijama i efikasnija saradnja sa medijima.

IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

- Opis projekta -

Bez obzira na napredak učinjen na polju promocije i zaštite prava osoba sa invaliditetom (OSI), što uključuje i ratifikovanje UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom (UN Konvencija) i donošenje strategija za unapredjenje društvenog položaja osoba sa invaliditetom na entitetskim nivoima, osobe sa invaliditetom ostaju jedna od najranjivijih grupa u društvu BiH i spadaju u grupe koje su među najizloženijim diskriminaciji u svim oblastima života (kao sto su zapošljavanje, prevoz, obrazovanje, socijalna zaštita, sport, itd).

S obzirom na to, 5 organizacija civilnog društva , od kojih četiri direktno rade sa osobama sa invaliditetom su kreirale projekat pod nazivom "IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH”. Glavni nosilac projekta je nevladina organizacija Helsinški parlament građana Banja Luka a partnerske organizacije su: Organizacija amputiraca „UDAS", Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.

Projekat je dizajniran tako da paralelno djeluje u dva smjera - u smjeru zakonskih intervencija (uskladjivanja domaćeg zakonodavstva na svim nivoima sa UN Konvencijom o pravima OSI i otklanjanja uzroka koji diskriminišu osobe sa invalididetom) i u smjeru osnaživanja organizacija OSI i ravnopravne integracije OSI u društvene procese. Glavni pristup projektu biće zasnovan na konceptu ljudskih prava koji u prvi plan stavlja osobu/individuu, njene mogućnosti, prava, obaveze i odgovornosti, a ne invaliditet, kao jednu od njenih karakteristika, odnosno koji polazi od prava da se bude različit i koji invaliditet sagledava kao problem društva koje nije stvorilo iste uslove i mogućnosti za sve građane koji u njoj žive, bez obzira na njihove različitosti.

Opšti cilj projekta je da doprinese ravnopravnoj integraciji osoba sa invaliditetom u društvene procese i obezbijedi jedinstveno uživanje prava i sloboda OSI na cijeloj teritoriji BiH.

Svrha projekta je poboljšanje uslova života osoba sa invaliditetom, kroz usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa UN Konvencijom, jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invladitetom, njihovo umrežavanje i afirmacija koncepta ljudskih prava kao glavnog pristupa u rješavanju problema osoba sa invaliditetom.

Glavne aktivnosti projekta

- Uspostavljanje univerzalne web platforme za osobe sa invaliditetom koja će služiti kao ključni izvor podataka i razmjene informacija relevantnih za osobe sa invaliditetom
- Analiza i usklađivanje zakona i propisa na svim nivoima BiH sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom
- Jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom kroz organizovanje treninga i dodjelu grantova
- Priprema i razvoj strategije efikasnog modela saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom
- Organizovanje sastanaka Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH s ciljem podrške njihovom radu
- Organizacija mnogobrojnih akcija vidljivosti s ciljem promocije projekta i podizanja svijesti prema osobama sa invaliditetom

Očekivani rezultati

- Relevantni zakoni i podzakonski akti izrađeni na osnovu analize zakonodavstva BiH i konsultacija sa relevantnim vladinim tijelima
- Kapaciteti organizacija osoba sa invaliditetom ojačani i nivo socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom povećan kroz organizovanje treninga i realizaciju dodijeljenih grant sredstava u lokalnim zajednicama
- Pristup rješavanja problema osoba sa invaliditetom zasnovan na konceptu ljudskih prava u potpunosti promovisan kroz saradnju organizacija civilnog društva i medija.


Projekat finansira Evropska unija.

„Zvučne novine"

Projekat „Informisanje slijepih u pristupačnom formatu – Zvučne novine"

Kroz ovaj Projekat obezbjeđuje se informisanje slijepih u zvučnom formatu kroz časopis „Zvučne novine". Ovaj časopis izdaje Udruženje slijepih Kantona Srajevo, u MP3 formatu. Časopis izlazi jednom mjesečno i distribira se slijepim i slabovidnim osobama u BiH i inzemstvo. U časopisu se obrađuju sve teme koje su od interesa za slijepe osobe. Izdavanje ovog časopisa , u posljednjih 15 godina, finansira Grad Sarajevo – Gradska uprava.

Projekat „Povećanje socijalne uključenosti slijepih osoba kroz edukaciju i nabavku tiflotehničkih pomagala"

Kroz ovaj projekat koji finansira općina Centar iz Sarajeva radi se na povećanju socijalne uključenosti slijepih osoba koje žive na području općine Centar. Aktivnosti koje se provode su:

- psihosocijalna podrška ;
- nabavka pomagala;
- razni kursevi;
- izleti i druženja članova Udruženja.

Slične projekte općina Centar je sufinansirala od 2000. godine


Projekat:  „Izborni zakoni u pristupačnom formatu za slijepe"

 

U periodu od 27. avgusta 2018. godine do 30. oktobra 2018. godine Udruženje slijepih Kantona Sarajevo  u partnerstvu sa Centralnom izbornom komisijom BiH  je realizovalo projekat „Izborni zakoni u pristupačnom formatu za slijepe". Cilj projekta je da se  slijepim osobama u Bosni i Hercegovini obezbjedi, u pristupačnom zvučnom formatu, Izborni zakon u BiH i Zakon o finansiranju političkih partija u BiH, kako bi slijepe osobe ravnopravnije učestvovale u izbornom procesu.

Ostvareni glavni rezultati Projekta su:  1) Pripremljen je Izborni zakon  BiH u audio formatu na tri jezika, bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku; 2) Pripremljen je Zakon o finansiranju političkih partija u audio formatu, na tri jezika bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku; 3) putem pošte je distribuirano 600 CD-ova snimljenih zakona, svim organizacijama slijepih u BiH; i  4) snimljeni zakoni su objavljeni na web stranicama Centralne izborne komisije BiH i Udruženja slijepih Kantona Sarajevo

 

Projekat je finansiralo Vijeće Europe