Print

Aktivnosti inter-resornog tijela

Inter-resorno tijelo za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.) održalo je radni sastanak 14.02.2019.godine, u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Vlada Kantona Sarajevo je 03.maja 2018. godine formirala Inter-resorno i intersektorsko Koordianciono tijelo Vlade Kantona Sarajevo za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.). U ovo tijelo su imenovana tri predstavnika Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i po jedan predstavnik svih ministarstava sa nivoa Kantona Sarajevo.

Na sastanku je usvojen Program rada za 2019.godinu i Metodologija praćenja, usmjeravanja i izvještavanja o provedbi planiranih aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne (2016-2021), za Kanton Sarajevo.

Koordinator ovog tijela Fikret Zuko detaljno je informisao prisutne o aktivnostima koje se u vezi implementacije Strategije provode na nivou Federacije, te stanju u ostalim kantonima. Analizirano je postojeće stanje u Kantonu Sarajevo i dogovorene aktivnosti koje će se provesti do narednog sastanka ovog koordinacionog tijela.