Print

Implementacija Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo

U saradnji sa pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom koje djeluju u okviru programa MyRight u Bosni i Hercegovini, Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom koji djeluje na području Kantona Sarajevo, u okviru kampanje javnog zagovaranja za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve pod nazivom "Ponosni na sebe” organizovao je 27.09.2016.godine okrugli sto "Implementacija Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2015. – 2017."

Okrugli sto je organizovan u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Predstavnici nadležnih ministarstava, Grada Sarajeva, općina, Ureda za kvalitet KS, MyRight-a, javnih ustanova i udruženja osoba s invaliditetom, te zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo i Parlamentu BiH detaljno su analizirali implementaciju Akcionog plana koji je Vlada Kantona Sarajevo usvojila u avgustu 2015.godine.

Opšta je ocjena da je stepen implementacije ovog Akcionog plana veoma nizak. Vlada još uvijek nije formirala ni tijelo koje će pratiti implementaciju Akcionog plana, koordinirati aktivnosti raznih subjekata i o tome obavještavati Vladu i javnost.

Nakon veoma konstruktivne rasprave svi učesnici su se složili da treba intenzivirati aktivnosti na provođenju utvrđenih obaveza, te da se predstavnici Koordinacionog odbora trebaju redovno uključivati u te aktivnosti. Također je zaključeno da se Koordinacioni odbor obrati Vladi Kantona Sarajevo sa zahtjevom da se formira koordinaciono tijelo koje je predviđeno Akcionim planom.

Sve aktivnosti vezane za Okrugli sto aktivno su praćene od strane medijskih kuća.

.