Print

Ka jednakom razumijevanju kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, uz podršku MyRight-a, a u okviru zajedničkih aktivnosti, organizovao je 08.11.2018.godine, u Sarajevu, okrugli sto na temu "Jednako razumijevanje kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja”.

Cilj ovog okruglog stola je da predstavnici institucija vlasti, prije svega oni zaduženi za obrazovanje i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, detaljnije razgovaraju o članu 24 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Preporukama UN Komiteta za prava OSI, koje se odnose na član 24 Konvencije, te Agendi 2030, sa fokusom na cilj 4.

Fikret Zuko kao moderator i Amna Alispahić kao uvodničar, prezentirali su prisutnim stavove organizacija osoba sa invaliditetom u vezi sa kvalitetnim inkluzivnim obrazovanjem i trenutnim stanjem u BiH.

Nakon duže diskusije i iznošenja stavova svi učesnici okruglog stola su se složili da se u BiH krše ljudska prava osoba sa invaliditetom i u sferi obrazovanja, da se različito razumije član 24 Konvencije, što implicira i različito shvatanje inkluzivnog obrazovanja. Dogovoreno je da se i dalje nastavi zagovarati dosljedna primjena člana 24 Konvencije, a da se sva rješenja dogovaraju u partnerstvu institucija vlasti i organizacija osoba sa invaliditetom.

Insistirano je da se ovakvi okrugli stolovi organizuju po općinama, na kojima treba u većem broju da prisustvuju predstavnici Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo, kao i predstavnici osnovnih i srednjih škola.

Tehnički organizator okruglog stola bilo je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.