Print

Kako Vlada Kantona Sarajevo planira rješavati pomagala za slijepe

Zastupnica Neira Avdibegović postavila je na Skupštini Kantona, koja je održana 30.03.2016.godine, zastupničko pitanje u vezi pomagala za slijepe. Ovo pitanje jeusaglašeno sa Udruženjem slijepih i dio je ukupne kampanje koju vodimo vezano za pomagala.

 

Evo teksta zastupničkog pitanja:

 

1. Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo, a odnosi se na podršku slijepim i teže slabovidnim osobama, kojih prema evidenciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo ima oko 420 u našem Kantonu.

Istraživanja pokazuju da se skoro 90% informacija iz okruženja prima vizuelno. Gubitak ove mogućnosti može se bar djelimično nadoknaditi raznim tiflotehničkim pomagalima i naučenim vještinama, ali nažalost slijepe osobe u Kantonu Sarajevo su uskraćene za ovu podršku. Prema Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i nadomjestaka (Sl. novine KS br. 38/07, 29/08 i 40/14), slijepe osobe mogu ostvariti pravo samo na tamne naočale, govorni toplomjer i bijeli štap, za koji nije obezbijeđena obuka za njegovo korištenje. To ne može ni približno zadovoljiti stvarne potrebe ovih osoba, koje zbog težine i vrste invaliditeta imaju mnogo teškoća u organizovanju svakodnevnog života.

Prema zvaničnim podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu za slijepe osobe je, po ovom osnovu, iz Zavoda isplaćeno svega oko 1 hiljadu KM. Ovo nije u skladu ni sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, a ne može se porediti ni sa zemljama u okruženju, pa čak ni sa Republikom Srpskom, gdje je ovo pitanje mnogo povoljnije riješeno.

Stoga, moje pitanje upućeno Vladi i Ministarstvu zdravstva jeste da li se poduzimaju aktivnosti sa ciljem unapređenja u ovoj oblasti, kako bi se osigurali što bolji uslovi života osobama sa navedenom vrstom invaliditeta?

Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo

Neira Avdibegović