Print

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom kao alat za zagovaranje prava OSI

 

Radionica za mlade osobe sa invaliditetom na temu "Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom kao alat za zagovaranje prava OSI” , organizivana je u prostorijama "TMP"-a, preduzeća za zapošljavanje slijepih osoba,  16.septembra 2023.godine.

Voditeljica  radionice je bila Nadina Imamovic . Učesnici radionice su bile mlade osobe sa invaliditetom, članovi udruženja učlanjenih u Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

U okviru djelovanja koalicija organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini se naročita pažnja posvećuje osnaživanju mladih osoba sa invaliditetom i njihovom uključivanju u rad organizacija osoba sa invaliditetom.


Tokom radionice se željelo osigurati:

-      Da mladi sa invaliditetom usvoje znanja i razumiju značaj Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom;

-      Da se upoznaju sa Konvencijom i njenim značajem za borbu za položaj i prava osoba sa invaliditetom;

-      Predstavljanje koncepta zasnovanog na ljudskim pravima, na kojem  se temelji UN Konvencija o pravima OSI, predstavljanje clanova 9, 24 i 29;

-      Da razumiju predstavljanje pojma invalidnosti, vrste invaliditeta, razliciti odnosi    prema fenomenu invalidnosti kroz historiju;

-      Da na temelju usvojenih znanja dogovore moguće buduće zajedničke aktivnosti na promociji značaja primjene i dosljednog poštovanja međunarodnih dokumenata kojima se regulišu prava osoba sa invaliditetom.

Sve učesnice i učesnici su aktivnim učešćem iskazali interes za temu radionice, te doprinijeli dogovoru da zajedno rade na realizaciji različitih aktivnosti udruženja osoba sa invaliditetom članica Kordinacionog odobra.


Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta zajednickih aktivnosti MyRight, za sarajevsku koaliciju OSI.

Tehnicki orgazator je bilo  Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.