Print

Neira Avdibegović zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo - Nezadovoljstvo odgovorima na zastupnička pitanja

Ovim putem ne mogu izraziti nezadovoljstvo odgovorima na svoja zastupnička pitanja, jer ih do danas nisam niti dobila. Na današnjoj sjednici ću se osvrnuti na dva, koja sam postavila na martovskoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, cijeneći da je ipak prošlo dovoljno vremena za odgovore, a tiču se najranjivije kategorije našeg društva – osoba sa invaliditetom.

Prvo pitanje se odnosilo na podršku slijepim i slabovidnim osobama, koje prema Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i nadomjestaka (Sl. novine KS br. 38/07, 29/08 i 40/14), mogu ostvariti pravo samo na tamne naočale, govorni toplomjer i bijeli štap, za koji nije obezbijeđena obuka za njegovo korištenje. To ne može ni približno zadovoljiti stvarne potrebe ovih osoba, koje zbog težine i vrste invaliditeta imaju mnogo teškoća u organizovanju svakodnevnog života.

Stoga, ponavljam pitanje upućeno Vladi i Ministarstvu zdravstva - da li se poduzimaju aktivnosti sa ciljem unapređenja u ovoj oblasti, kako bi se osigurali što bolji uslovi života osobama sa navedenom vrstom invaliditeta?