Print

Obavještenje za članove Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i ostalih udruženja slijepih u Federaciji BiH

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo počinje sa realizacijom projekta "Unapređenjedugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" u periodu 2018 -2021.godina, koji se realizje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske (SRF), a koji se finansira od strane MyRight-a Švedska.

Ovaj četverogodišnji projekat ima za cilj da se unaprijede personalni kapaciteti članova, te organizacioni i drugi kapaciteti organizacija slijepih u F BiH.

Akcionim planom za 2018.godinu također su predviđene značajne aktivnosti, a neke od njih su usmjerene na podizanje personalnih kapaciteta članova.

Iz tih razloga pruža se mogućnost članovima da se prijave na sljedeće edukacije:

- mobilitet – obuhvatiće se 5 slijepih osoba iz Sarajeva i 2 slijepe osobe iz drugih kantona u Federaciji;

- obuka za korištenje kompjutera i smartfona – obuhvatiće se 5 slijepih osoba iz Sarajeva i 2 slijepe osobe iz drugih kantona u Federaciji;

- edukacija mladih potencijalnih lidera za zagovaranje – dva treninga , prvi u junu, a drugi u novembru. Obuhvatiće se 15 mladih potencijalnih lidera, od čega 10 iz Sarajeva i 5 iz drugih kantona u F BiH, koji imaju afinitet da aktivnije rade na zagovaranju prava slijepih.

Sve troškove, što podrazumijeva: prevoz, smještaj, hrana, treneri i sl. obezbijediće Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.

Ukoliko ste zainteresirani za edukaciju u nekoj od navedenih oblasti trebate se prijaviti u Udruženje slijepih Kantona Sarajevo na telefon: 033 445 185 ili na email:usgks@bih.net.ba

Prijave trebate izvršiti kako slijedi: za mobilitet i kompjutere do 10.maja, a za zagovaranje do 20.maja 2018.godine.

Kontakt osoba Safeta Baković.

Direktor Udruženja Fikret Zuko