Print

Objava

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo poziva konsultante/ice da se odazovu na "Poziv za sprovođenje revizije (SBA) "

Prijave treba dostaviti najdalje do 14.11. 2022. na e-mail usgks@bih.net.ba

Više o opisu posla u nastavku:

PROFESIONALNI ZADATAK (ToR)

ZA PROVOĐENJE REVIZIJE SUSTAVA

U partnerskoj organizaciji MyRight

1. Uvod

1.1 Pozadina donatorske organizacije

MyRight je organizacija švedskog pokreta za funkcionalna prava za međunarodnu razvojnu suradnju i razvojnu pomoć.

Misija MyRighta je pružiti alate organizacijama osoba s invaliditetom kako bi se mogle razvijati kao organizacije i svojim radom promicati osobe s invaliditetom koje imaju moć nad vlastitim životima, samoodređenje i puno sudjelovanje, kao i sposobnost traženja svojih ljudskih prava prava kako je navedeno, između ostalih izvora, u Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom.

• podrška organizacijama osoba s invaliditetom i njihovim aktivnostima kroz, između ostalog, potporu projektima u međunarodnoj suradnji s drugim organizacijama osoba s invaliditetom

• pružanje podrške demokratskom i transparentnom razvoju ovih organizacija

• promicanje međunarodne razmjene iskustava između osoba s invaliditetom i njihovih organizacija o tome kako je živjeti s invaliditetom

• rad za prava osoba s invaliditetom

• rad iz opće perspektive djece i mladih

• rad iz migrantske perspektive

• provođenje aktivnosti podizanja svijesti o pitanjima koja se tiču ​​prava osoba s invaliditetom

• pružiti potporu i sudjelovati u zagovaranju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i globalnih ciljeva održivosti Agende 2030 koji će se implementirati u švedskoj međunarodnoj suradnji i na nacionalnoj razini u programskim zemljama MyRighta

• predstavljati pokret osoba s invaliditetom u Švedskoj unutar švedske međunarodne razvojne suradnje

Glavni donator za MyRight je Sida kroz Forum Civ (švedska organizacija Frame sa sjedištem u Stockholmu, Švedska).

2. Ciljevi revizije temeljene na sustavima partnerske organizacije

2.1 Glavna svrha revizije temeljene na sustavima je procijeniti trenutnu razinu institucionalnog kapaciteta organizacije, što znači; identificirati stupanj razvoja organizacije, njezine slabosti i preporučiti mjere koje je potrebno poduzeti za daljnji institucionalni razvoj organizacije. Očekuje se da će preporuke revizije temeljene na sustavu dati organizaciji jasnu sliku svojih snaga i slabosti kako bi još više razvila svoju organizaciju.

Specifični ciljevi:

Specifični ciljevi ove vježbe su sljedeći:

1) Procijeniti trenutnu situaciju u upravljanju, upravljanju, radu i administraciji partnerske organizacije.

2) Identificirati važne slabosti koje mogu pomoći partnerskoj organizaciji da se razvije.

2.2 Opseg rada za provođenje revizije temeljene na sustavima:

Osim ako nije drugačije navedeno, vremenski okvir je jedna (1) godina unazad za recenzije u nastavku.

(A) Pregledajte kapacitet organizacijskog upravljanja:

1. Pregledajte sposobnost upravljanja organizacijom:

1.1. Je li vizija organizacije jasna i razumljiva?

1.2. Je li misija organizacije jasna i razumljiva?

1.3. Je li strategija za postizanje njihove vizije i misije jasna i razumljiva?

1.4. Je li institucionalni operativni plan jasan i uključuje očekivane ciljeve/rezultate?

2. Pregledajte institucionalni proračun organizacije i je li moguće pročitati različite financijske prihode (donatori itd.) i različite troškove?

3. Procijenite organizacijske upravljačke dokumente i strukturu zajedno s transparentnošću prema članovima organizacije (godišnji sastanak itd.) i identificirajte važne slabosti u organizacijskom upravljanju

(B) Pregledajte sustav za delegiranje i podjelu dužnosti:

4. Pregledajte dokument organizacije za poslovnik/sustav delegiranja

5. Pregledajte ima li organizacija postupak/sustav za imenovanje odbora

6. Pregledajte organizacijski dokument radi raspodjele dužnosti i je li povezan s financijskim upravljanjem organizacije

7. Pregledajte kako se organizacija pridržava svojih internih dokumenata za pravila postupka/delegiranje i podjelu dužnosti

8. Pregledajte dokumentaciju odbora i pratite vlastite odluke (protokol sastanka odbora itd.)

9. Pregledajte dokument organizacije za "pravo potpisivanja u nazivu organizacije" (bankovni računi/čekovi, ugovori itd.)

10. Procijenite organizacijski rad u vezi s delegiranjem i odvajanjem dužnosti i identificirajte važne slabosti

(C) Pregledajte organizacijsku politiku i smjernice:

11. Pregledajte jesu li trenutna pravila i smjernice potpisali ili odobrili upravni odbor i/ili izvršni direktor u skladu s internim sustavom donošenja odluka

12. Pregledajte imaju li organizacije sljedeće politike/smjernice/upravljačke dokumente (ili slično):

12.1. Financijski priručnik

12.2. Antikorupcijska politika

12.3. Politika nabave

12.4. Politika ljudskih resursa

13. Ocijenite organizacijski rad s razvojem, odobravanjem i ažuriranjem politika i smjernica i identificirati važne slabosti.

 

(D) Pregled interne kontrole i okruženja usklađenosti:

14. Pregledajte usklađenost organizacije s važećim zakonima/legislativom/uvjetima/propisima ugovora koje postavljaju vlasti/agencije (kao što su donatori, nevladine organizacije, banke, nacionalna porezna uprava, ministarstvo rada itd.)

15. Pregledajte organizacijski sustav kako biste osigurali usklađenost s gore navedenim zakonima/legislativom/sporazumom.

16. Pregledajte rutine za praćenje i upravljanje nalazima/komentarima u revizijskim izvješćima

17. Provjerite ima li organizacija potrebno osiguranje

18. Ocijenite rad organizacija s internom kontrolom i usklađenošću te identificirajte važne slabosti.

(E) Pregledati antikorupcijski sustav i upravljanje rizicima

19. Pregledajte sustav zviždanja organizacije

20. Pregledati dokumentaciju organizacije o otkrivanju i sprječavanju korupcije i minimiziranju rizika od korupcije

21. Pregledajte dokumentaciju organizacije o riziku i upravljanju rizikom

22. Procijenite politiku, rad i upravljanje organizacije s korupcijom i rizikom te identificirajte važne slabosti

(F) Pregled internog sustava za planiranje, praćenje i izvješćivanje

23. Pregledajte jesu li strateški i operativni planovi organizacije povezani s njihovom vizijom i misijom

24. Pregledajte je li institucionalni proračun povezan s operativnim planom ili strategijom organizacije

25. Pregledajte organizacijski sustav za ukupni PME (planiranje, praćenje i evaluacija)

26. Pregledajte je li institucionalno godišnje izvješće koje opisuje razvoj unutar organizacije na način koji je usporediv s različitim ciljevima/područjima itd. koji su postavljeni u strateškom i/ili godišnjem operativnom planu organizacije

27. Ocijenite organizacijski sustav za planiranje, praćenje i izvješćivanje te identificirajte važne slabosti

(G) Pregled financijskog sustava

28. Pregledajte financijsko upravljanje organizacije (računovodstvo, izvješćivanje itd.)

29. Pregledajte daljnje radnje organizacije u vezi s komentarima/nedostacima primijećenim u institucionalnim revizijama/pismu upravljanja revizijom projekta

30. Preispitati organizacijski sustav korištenja sredstava i kontrole korištenja sredstava kada su u pitanju različiti donatori

31. Pregledajte organizacijski sustav proračuna, praćenja i izvješćivanja na institucionalnoj razini (konsolidirani proračun i financijski izvještaj)

32. Preispitati sustav izmjene odobrenih proračuna

33. Pregledajte sustav/rutine kada je vrijeme osoblja raspoređeno u različitim projektima

34. Pregledati sustav upravljanja isplatama i povratom predujmova osoblju

35. Pregledajte strategiju organizacije za održivo i dugoročno planiranje proračuna

36. Procijenite financijski sustav/dokument organizacije, upravljanje i interni rad unutar financijskog područja i identificirajte važne slabosti

37. Ocjenjuje kvalitetu financijskog priručnika

(H) Pregledajte sustav arhiviranja

38. Pregledajte organizacijski sustav za sigurnosno kopiranje, arhiviranje i čuvanje računovodstvenih zapisa i drugih važnih dokumenata (sporazumi, izvješća, ugovori osoblja itd.) u skladu s uvjetima donatora i nacionalnim zakonima.

39. Procijenite organizacijski sustav i rad sa sigurnosnom kopijom, arhiviranjem i čuvanjem dokumenata itd. te identificirajte važne slabosti

(I) Pregledajte upravljanje ljudskim resursima (HRM):

40. Pregledajte uključuje li kadrovska politika (ili sličan dokument);

40.1. postupak revizije plaća i naknada

40.2. procedure za izgradnju kapaciteta osoblja

40.3. Zapošljavanje novog osoblja

40.4. Radno okruženje (osiguranje zdravog radnog okruženja)

41. Pregledajte rutine/sustav za prisutnost osoblja/evidenciju o odsustvu/izvješćivanje o vremenu

42. Provjerite ima li organizacija kodeks ponašanja i zabranjuje li članovima i zaposlenicima korištenje sredstava organizacije za osobnu korist, sudjelovanje u nepravilnostima i korupciji sredstvima iz organizacije ili u njezino ime, kao i seksualno uznemiravanje, prijetnje ili nasilje kada predstavlja organizaciju u bilo kojoj okolnosti

43. Procijenite upravljanje ljudskim resursima i identificirajte važne slabosti

2.3 Smjernice za izvješćivanje o rezultatima

• Konzultant će organizaciji e-poštom poslati nacrt izvješća, uključujući priloženi obrazac za procjenu, zajedno s Izvršnim sažetkom, kako bi dobio povratne informacije prije finalizacije izvješća o ovoj reviziji temeljenoj na sustavu.

• Odgovor uprave organizacije mora odgovarati svim nalazima i preporukama Konzultanta. Odgovor će se spojiti u odgovarajuće dijelove konačnog izvješća o reviziji sustava.

• Konzultant će poslati Završno izvješće u digitalnom i tiskanom obliku. Jezik izvješća je engleski.

• Organizacije će predstaviti odgovor uprave i akcijski plan temeljen na nalazima i preporukama Konzultanta

• Digitalna kopija završnog izvješća bit će poslana na MyRight, markus.malm@myright.se i voditelju organizacija (Fikret Zuko email:usgks@bih.net.ba). Dva kompleta tiskanih primjeraka izvješća bit će dostavljena partnerskim organizacijama.

2.4 Predloženo

vremenski raspored za provođenje revizije temeljene na sustavima:

Završno izvješće mora biti poslano najkasnije do 10. Decembra 2022.

2.5 Povjerljivost i vlasništvo:

Svi dokumenti koje će Konzultantu dostaviti organizacija za provedbu revizije temeljene na sustavima u skladu s ovim Projektnim zadatkom ostat će vlasništvo organizacije. Konzultant neće odati nikakve informacije u vezi s dokumentima bilo kojoj trećoj strani bez prethodnog pismenog pristanka organizacije.

 

 

2.6 Raskid

Ovaj Projektni zadatak stupa na snagu potpisivanjem ugovora i nakon toga vrijedi do daljnjega uz zajednički otkazni rok.

2.7 Naknade i način plaćanja za izvođenje ove revizije temeljene na sustavu

2.8 Deklaracija

Kao Konzultant ovime potvrđujem da će se revizija temeljena na sustavima izvršiti na [ Udruženje slijepih Kantona Sarajevo], prema gore navedenim Uvjetima rada kako je dogovoreno.

 

 Kako se prijaviti?

Kvalificirani kandidati (pojedinci ili konzultantske tvrtke) pozivaju se da podnesu ponudu koja treba sadržavati:

- Tehnički prijedlog: tehnički prijedlog treba kratko i jasno opisati sljedeće aspekte; razumijevanje zadatka, te preliminarna metodologija i pristup provedbi SBA, preliminarni plan rada i vremenski okvir.

- Financijski prijedlog: Određivanje dnevne naknade konzultantu i svih ostalih procijenjenih troškova za provedbu SBA, uključujući sve poreze i primjenjive naknade.

- Detaljan životopis (CV): detaljan životopis glavnog konzultanta i svih ostalih članova tima.

-  imena i kontakt podaci

 

Ponudu je potrebno dostaviti e-mailom najkasnije do 14.11.2022.godine na ime Safeta Baković ,e- mail usgks@bih.net.ba.