Print

Održan sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih BPK

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uz podršku MyRight u BiH, u okviru projekta

"Unapređenje dugoročneodrživosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" organizovalo je sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih bosansko-podrinjskog kantona.

 

Sastanak je održan 12.decembra 2018.godine, u hotelu Behar, u Goraždu.

 

Tema sastanka bila je promocija teksta Vodiča za donosioce odluka, o postojećim pravima slijepih osoba, kao i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Hamdo Kentra predsjednik, Fikret Zuko direktor i Safeta Baković koordinator Projekta , razgovarali su sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih Bosansko-podrinjskog kantona, o projektu koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, te o značaju priručnika / vodiča koji će se koristiti u zagovaranju za prava slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također je detaljno razgovarano o položaju slijepih u BPK, kao i sa problemima sa kojima se susreće njihovo Udruženje.

 

Učesnici sastanka su u razogovoru isticali da će priručnici / vodiči olakšati njihov rad na zagovaranju za prava slijepih. Također su istakli da institucije vlasti u BPK ne daju adekvatnu podršku njihovom udruženju, ne uključuju ih u pripremu dokumenata koji su od interesa za slijepe osobe, te ne izdvajaju adekvatna finansijska sredstva za rad i funkcionisanje Udruženja.

Mediji koji djeluju na području BPK informisali su javnost o održavanju ovog skupa, a direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko je dao izjavu za TV bosansko-podrinjskog kantona.