Print

Održan seminar „Uključivanje invaliditeta u rodne politike“

U okviru projekta  „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje - građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja" u Neumu je u periodu od 18. do 20.oktobra 2021.godine, održan j seminar „Uključivanje invaliditeta u rodne politike".

Ova aktivnost realizovana je u okviru projekta „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje - građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja"  koji je podržan od strane organizacije MyRight i Radio Hjälpen iz Švedske, koji u partnerstvu realizuju  Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Informativni centar za osobe sa invaliditetom "Lotos” iz Tuzle.

 

Tehnički organizator ovog seminara bilo je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.

 

Cilj seminara / seminara je bio da se predstavnici relevantnih institucija upoznaju sa projektom, da se ukaže na genezu i  uzročno posljedične odnose koji uzrokuju seksualno i rodno zasnovano nasilje nad osobama sa invaliditetom, te da se iniciraju modaliteti uključivanja i partnerstva organizacija osoba sa invaliditetom u procese kreiranja politika i donošenja odluka i relevantnih procedura za preveniranje i/ili sprečavanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja nad osobama sa invaliditetom.

 

Također, cilj je bio da se razgovara i dogovore inicijative za promjene trenutnih politika i procedura u nadležnosti relevantnih institucija čije je sudjelovanje planirano na seminaru.

 

Voditelji seminara bili su Sandra Marković i Suvad Zahirović.

 

Seminaru je prisustvovalo 21osoba. Prisutni  su bili predstavnici federalnih, državnih i kantonalnih institucija i to: Gender Centar FiH , Agencija za ravnopravnost spolova BiH , Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalna uprava policije, JKU Porodično savjetovalište Sarajevo,  Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH , JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo . Prisutna je bila i regionalna koordinatorica za Evropu iz MyRighta Binasa Goralija i osoblje partnerskih organizacija.

 


Na kraju Seminara usaglašeni su sljedeći zaključci i preporuke:

 

 

-          Da je uspostavljanje partnerstva organizacija osoba sa invaliditetom i donosilaca odluka i nadležnih institucija za pitanja preveniranja ili zaštite od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja proces koji se treba graditi i kroz koji se trebaju u saradnji donositi sve relevantne odluke i politike koje se tiču preveniranja ili sprečavanja seksualnog i rodno zasnovanog nasilja nad osobama sa invaliditetom;

 

-          Potrebno je osigurati sistemsku obuku osoblja u institucijama i aktivista i članova upravnih tijela organizacija osoba sa invaliditetom o pitanjima roda i rodno zasnovanog nasilja nad osobama sa invaliditetom, te obuku o načinima odnosa prema osobama sa invaliditetom potencijalnim žrtvama ili žrtvama seksualnog i rodno zasnovanog nasilja;

 

-          Učesnici su se usaglasili da je od izuzetnog značaja insistiranje na prikupljanju podataka kojima će biti moguće dokumentovati seksualno i rodno zasnovano nasilje nad osobama sa invaliditetom na temelju kojih će se kreirati politike i mjere za njegovo preveniranje ili onemogućavanje;

 

-          Potrebno je iskoristiti postojeće, ali i unaprijediti mehanizme sudjelovanja organizacija osoba sa invaliditetom u procesima konsultacija o pojedinim dokumentima relevantnim za pitanja prevencije i onemogućavanja seksualnog i rodno zasnovanog nasilja nad osobama sa invaliditetom;

 

-          Dogovoreno je da se uspostavi efikasan sistem razmjene informacija među zainteresovanim stranama, a da se značajna podrška osigura focal point osobama koje su odabrane u okviru projekta i čiji je dio zadataka vezan za prikupljanje i dijeljenje relevantnih informacija među pojedincima sa invaliditetom i organizacijama osoba sa invaliditetom, ali i od i prema nadležnim javnim institucijama;

 

-          Također, sudionici radionice su se usaglasili da se istraže mogućnosti organizovanja „većeg" skupa / konferencije koji bi tematizovao pitanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja nad osobama sa invaliditetom, te mehanizme prevencije i zaštite, ali i odgovornosti pojedinih aktera koji djeluju u ovoj oblasti. Okvirno je dogovoreno da se jedan ovakav skup pokuša organizovati krajem maja ili početkom juna 2022. Godine.

 

Učesnici su podijelili iskusva sa ovog seminara, te su izrazili zadovoljstvo prisustvom na ovom seminaru. Izrazili su želju i spremnost za daljnjom saradnjom.