Print

Održana dvodnevna Konferencija

U prethodne 4 godine Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uz tehničku podršku Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, kao koordinatora za područje Federacije BiH i lidera koalicije OSI u Kantonu Sarajevo, realizovalo je Program „Implementacija Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u F BiH 2011. – 2015."

S obzirom da je period implementacije Strategije istekao, te da se planira donošenje nove Strategije u oblasti invalidnosti u Federaciji BiH za period 2016. – 2021.godina, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, uz podršku MyRight Ured u BiH, 15. i 16.marta 2016.godine organizovali su u Sarajevu dvodnevnu Konferenciju stanje i perspektive u oblasti invalidnosti u Federaciji BiH: Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom – instrumenti za njeno provođenje u F BiH.

Na ovoj Konferenciji prezentirani su i analizirani ostvareni rezultati, te na osnovu sveukupnog iskustva nadležnim državnim institucijama učesnici Konferencije predložili su smjernice i prioritete za novo strateško razdoblje.

Opšta ocjena svih učesnika na Konferenciji je da je stepen implementacije Strategije za prethodni period nedopustivo nizak, čak ispod 10%, te u vezi s tim institucijama vlasti na svim nivoima, upućen je protest zbog njihovog pasivnog odnosa prema ovoj veoma ranjivoj kategoriji građana.

Na Konferenciji su učestvovali predstavnici svih 10 koalicija osoba sa invaliditetom u F BiH, kao i predstavnici određenih ministarstava sa nivoa Federacije i kantona.