Print

Održana konferencija „ Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom“

Dvodnevna Konferencija na temu „Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom u Federaciji BiH" održana u periodu od 21. do 23.oktobra 2021.godine, u Neumu.

Organizatori Konferencije su bili Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, Caritas Bosne i Hercegovine i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom F BiH.

 

Cilj Konferencije je bio analizirati učinke Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, te ponuditi preporuke za promjenu zakonske regulative.

 

Na Konferenciji je učestvovalo 30 osoba iz sljedećih organizacija i institucija:

-         Caritas BiH

-         Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

-         Udruženje slijepih Kantona Sarajevo;

-         Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanj Sarajevo;

-         Institucija ombdusmana u BiH;

-         Zastupnički dom Parlamenta F BiH;

-         Zaštitna radionica Radin Mostar

-         UDAS Banjaluka;

-         SUMERO Sarajevo

-         Federalni zavod za zapošljavanje;

-         Dom naroda Parlamenta F BiH;

-         Federalno ministarstvo rada i socijalne politike;

-         Služba za zapošljavanje HNŽ;

-         Udruženje „Život sa Down sindromom";

-         Udruženje Proreha

-         Savez RVI F BiH

-         IC.Lotos Tuzla

-         Zaštitna radionica Intrag doo Tuzla

-         TMP Društvo za zapošljavanje slijepih.



Konferencija je radila dva dana  u 6 sesija. Svaka sesija je bila posvećena određenoj temi ili gledištu o implementaciji Zakona  iz perspektive: organizacija osoba s invaliditetom, društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i  Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom F BiH. Konferencijom je moderirao Fikret Zuko direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, a prezentacije su pripremili:

Zlatko Malić Caritas BiH, Suvad Zahirović – IC.Lotos Tuzla u ime organizacija OSI, Veselin Rebić – direktor TMP-a u ime društava za zapošljavanje OSI, Sabina Zubčević i Nejra Šabić pripremile su prezentacije o postignućima Fonda i o prijedlozima za promjene Zakona iz perspective Fonda.

Prezentaciju je također pripremio i Dobrica Jonjić pomoćnik ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Naida Spužević je prezentirala izvještaj Ombdusmana o zapošljavanju OSI. O svim prezentacijama vođene su diskusije  i analizirano svako predloženo rješenje.

 

Na kraju Konferencije usaglašene su sljedeće preporuke:

 

1.     Definiciju invaliditeta u Zakonu (članak 3) uskladiti s definicijom UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i pokušati uključiti psihosocijalni invaliditet;

 

2.     Svi vidovi subvencija namijenjeni osobi s invaliditetom u ovom Zakonu bi trebali „pratiti" osobu s invaliditetom, bez obzira kod kojeg je poslodavca uposlena.To se prije svega misli na nadoknadu doprinosa i poreza, izuzev državnih institucija koji se finansiraju iz budžeta i privrednih društava čiji je većinski vlasnik država ;

 

3.     Odredbe koje se odnose na  radnog centar izbrisati iz Zakona jer nije u skladu s UN Konvencijom i preporukama Komiteta za prava osoba s invaliditetom;

 

 

4.     Treba Izjednačiti status organizacija osoba sa invaliditetom koje zapošljavaju osobe s invaliditetom sa statusom zaštitne radionice, odnosno radnici i osobe s invaliditetom zaposlene u organizacijama osoba s invaliditetom trebaju imati ista prava i subvencije kao uposlenici u zaštitnim radionicama;

 

5.     Nivo podrške osobi sa invaliditetom i poslodavcu bi trebao biti upravo proporcionalan stepenu invaliditeta, a s ciljem stimulisanja zapošljavanja osoba sa težim stepenom invaliditeta;

 

6.     U izmjenama Zakona utvrditi obvezu Porezne uprave u kontroli naplate posebnog doprinosa.Takodje treba u tom smislu dopuniti zakone koji regulišu oblast poreza i doprinosa i rad i nadležnosti poreske uprave.

 

7.     Povećati broj i postotak zaposlenih osoba s invaliditetom za dobivanje statusa privrednog društva za zapošljavanje osoba s invaliditetom sa 40% na 50%,od ukupno uposlenih;

 

8.     Povećati broj i postotak zaposlenih osoba s invaliditetom za dobivanje statusa privrednog društva za zapošljavanje OSI i zaštitne radionice;

 

9.     Utvrditi nadležnost Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za dodjeljivanje statusa zaštitne radionice, obavezu praćenja da li ispunjava uvjete, te da blagovremeno obavijesti zainteresirane strane u slučaju gubitka statusa;

 

10. Kvota uposlenih radnika 16:1 treba i dalje ostati na snazi.

 

11. Kod određivanja zaposlenih osoba s invaliditetom u svim pravnim subjektima definirati postotak invaliditeta uposlenika koji treba biti isti kao postotak za dobivanje subvencija (minimalno 60%). Predstavnik RVI smatra da se procenat tjelesnog oštećenja treba smanjiti na 50% za ostvarivanje prava po Zakonu, sa čim se nisu složili ostali učesnici osim prestavnika društava za zapošljavanje OSI;

 

12. Brisati mogućnost formiranja zasebne zaštitne  radionice u okviru postojećeg privrednog društva, Članak 31;

 

13. U Zakonu o privrednim društvima unijeti odredbu da postoje  privredna društva za zapošljavanje OSI;

 

14. Izvršiti dopune Zakona o doprinosima F BiH, dopuniti članak 4 i članak 10 u skladu s ovim Zakonom;


15. Izvršiti dopune Zakona o poreznoj upravi F BiH, dopuniti članak 1, članak 3, članak 36 i članak 96;

 

16. Preciznije definirati obvezu vođenja evidencije o zaposlenim i nezaposlenim osobama s invaliditetom.od strane nadležnih institucija;

 

17. Osigurati primjenu članka 49. Zakona (oslobađanja i beneficije) staviti obvezno se uređuju zakonima, umjesto bliže se uređuju;

 

18. Izmijeniti članak 15, stav 3 Zakona – prednost pri zapošljavanju uskladiti sa Zakonom o radu;

 

19. Izmijeniti članak 18 Zakona (vremenske odrednice više nisu potrebne), ostaviti samo kvotu;

 

20. Izmjenama Zakona bi trebalo omogućiti da Fond dodjeljuje značajnija sredstva za kapitalna ulaganja i značajnije investicijske poduhvate preduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na ekonomskoj osnovi u vidu beskamatnih i dugoročnih kredita;

 

Učesnici su raspravljali još o nekoliko tema , ali se nije moglo zaključiti da je postignuta saglasnost kako ih treba rješavati, neke od njih su:

 

a)     Formiranje interesnog (koordinirajućeg) tijela za primjenu Zakona (Ministarstvo, Fond, Zavod i službe za zapošljavanje, Porezna uprava i sl);

 

b)    Osigurati primjenu Profesionalne rehabilitacije kroz izradu posebnih akata (pravilnika) o načinu provođenja i financiranju mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, bez obveze formiranja zasebne ustanove (uvezivanje postojećih institucija, ustanova i organizacija za provedbu mjera i aktivnosti).

 

Prethodno navedene dvijete teme, kao i još neka pitanja trebaju se rješavati u  toku pripreme izmjena i dopuna zakona.

Ocjena svih učesnika je da je Konferencija bila potrebna , da je uspješno organizovana, da su vođene kvalitetne rasprave, da su mnogi stavovi usaglašeni među zainteresiranim stranama, te da i dalje treba nastaviti diskusiju.