Print

Održana Konferencija „Uticaj projekata na bolju inkluziju slijepih osoba“

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru Projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti”, koji finansira MyRight – Švedska, a u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske – SRF, organizovalo je u Sarajevu 19. i 20. novembra 2021. godine Konferenciju: „Uticaj projekata na bolju inkluziju slijepih osoba".

Konferencijom se željelo:

- unaprijediti saradnja organizacija slijepih u Federaciji BiH;

- analizirati doprinos projekata koje je Udruženje slijepih KS realizovalo u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, ukupnoj afirmaciji slijepih osoba u BiH;

- razmijeniti iskustva u implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, sa posebnim fokusom na pitanja od interesa za slijepe osobe;

- dogovoriti zajedničke aktivnosti u predstojećim reformskim procesima u BiH;

- razmjeniti iskustva o aktivizmu mladih slijepih osoba, profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju slijepih osoba, o finansiranju organizacija slijepih i promovisati rad na zajedničkim projektima.

 

Na Konferenciji su učestvovali predstavnici udruženja slijepih iz Federacije BiH i Republike Srpske, kao i predstavnici institucija vlasti. Nakon dvodnevnog rada na Konferenciji su usvojene sljedeće preporuke:

·        Implementacija raznih projekata, samostalno ili u partnerstvu, udruženjima je veoma važna ali projekti ne mogu da budu zamjena za sistemska rješenja za koja se prioritetno zalažemo;

·        U svim udruženjima, ako je moguće, potrebno organizovati edukacije s ciljem objašnjavanja uloge naših udruženja , da humanitarna pomoć nije ono čime se mi trebamo baviti, već sticanje znanja i zagovaranje za bolji položaj slijepih osoba u društvu i osoba s invaliditetom uopšte;

 

·        Kreirati emailing listu udruženja/saveza na kojoj bi se razmjenjivale informacije,  usaglašavali stavovi o nekim zakonima u proceduri, jer to i jeste uloga udruženja, da se zagovara za zajednički interes;

 

·        Analizirajući rad udruženja slijepih i odnos članova prema udruženju,došlo se do zaključka da treba insistirati da se udruženja prvenstveno bave zagovaranjem za unapređenje prava i položaja slijepih osoba, generalno,a ne da se bave samo pitanjima pojedinaca, na šta se troše veliki resursi, koja udruženjima u pravilu nedostaju;

 

·        Neophodno je zajednički nastaviti sa aktivnostima koje imaju za cilj promociju i korištenje savremenih tehnologija ali se Brajevo pismo ne treba potisnuti;

 

·        Kontinuirano insistirati da se kod provođenja aktivnosti u udruženjima slijepih u prvi plan stavlja Brajevo pismo;

 

·        Preporučuje se da se na zoom događaje koje organizuju udruženja slijepih ,u regiji, uključuje što više slijepih osoba jer na tim događajima učestvuju predstavnici svih saveza slijepih i veoma su korisni za zajedničku saradnju;

 

·        Svi prisutni su saglasni da je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo značajno doprinjelo jačanju kapaciteta udruženja slijepih u F BiH, te da su projekti, koji su realizovani u saradnji sa Savezom slijepih Švedske , a koje je finansirao MyRight, imali presudan uticaj;

 

·        Svi prisutni su odali priznanje Udruženju slijepih Kantona Sarajevo na organizovanju ove Konferencije i zahvalili se Savezu slijepih Švedske – Štokholm  SRF  i MyRight-u na podršci koju su pružali Udruženju slijepih Kantona Sarajevo, a time i pokretu OSI u BiH;

 

·        Potrebno je pronaći način da se ovakve konferencije redovno organizuju, na različite teme, koje će se prilagođavati društveno - ekonomskoj i političkoj situaciji u BiH.