Print

Održana tradiconalna konferencija KOO KS

 

U periodu od 26.05 do 28.05.2022.godine održana je  tradicionalna, dvodnevna konferencija Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Nakon osvrta na dosadašnje aktivnosti u vezi implementacije UN Konvencije o pravima OSI i uticaja projekta MyRighta, razgovarano je o stepenu implementacije Akcionog plana u Kantonu Sarajevo i Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Nakon toga predstavnici udruženja članica KOO KS prezentirali su stanje u svojim udruženjima.

U nastavku Konferencije razgovaralo  se o ulozi udruženja u zagovaranju za prava OSI, sa fokusom na Kanton Sarajevo i Federaciju BiH,sa akcentom na stepen implementacije federalne Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom.

Potom  je detaljno analiziran Akcioni plan, nakon čega su  usaglaseni elementi i prioriteti za pripremu novog Akcionog plana za unapređenje prava i položaja OSI u Kantonu Sarajevo 2022. - 2027.

Po završetku dvodnevnog rada usvojeni su sljedeći zaključci i preporuke:

·         Sva udruženja su u predhodnom periodu  uspješno radila. Nemaju posebnih problema o kojima bi se trebalo posebno raspravljati ;

·         Preporučuje se intenziviranje aktivnosti na edukaciji članova , a posebno mladih OSI u vezi sa radom udruženja i zagovaranju za prava OSI.;

·         Posebnu pažnju treba posvetiti mladim OSI i pokušati ih aktivirati u udruženjima. Treba podržati Odbor za mlade OSI i podsticati mlade članove da se uključe u aktivnosti ovog odbora;

·         Sva udruženja učlanjena u KOO KS trebaju aktivno raditi na osnaživanju žena sa invaliditetom i njihovom uključivanju u aktivnosti udruženja;

·         Treba nastaviti rad sa političkim partijama, s ciljem njihovog senzibiliziranja za pitanje invalidnosti;

·         Sva udruženja trebaju se aktivno uključiti u aktivnosti koje imaju za cilj pripremu i implementaciju novog Akcionog plana za unapredjene prava i položaja OSI u KS 2023.-2027.

·         U cilju rješavanja statusnih pitanja udruženja i položaja OSI  treba, aktivno i odgovorno raditi na pripremi i potpisivanju novog Sporazuma  sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku KS i na taj način unapredjivati partnerski odnos sa Ministarstvom i Vladom KS;

·         Treba intenzivirati saradnju sa općinama, u cilju da općine pripremaju svoje akcione planove;

·         Potrebno je da se svi uključimo u proces zagovaranja za usvajanje  Zakona o organizacijama OSI i u skladu s tim zagovarati principe koje smo ranije dogovorili. Nacrt Zakona koji je predložila Vlada Federacije za nas nije prihvatljiv i treba poduzeti sve aktivnosti da se njegov tekst izmjeni, ili da se povuče iz parlamentarne procedure.;

·          Sa Vladom Kantona Sarajevo, odnosno sa Ministarstvom zdravstva KS nastaviti pregovarati o novim rješenjima u vezi pomagala, u ove aktivnostii uključiti i Zavod zdravstvenog osiguranja KS;

·         Treba insistirati da se nastave aktivnosti u Kantonu Sarajevo koje se odnose na pristupačnost, a prije svega implementaciji projekta prilagođavanja javnih ustanova .

·         Zahvaljujemo se na podršci  MyRight i smatramo da je saradnja sa ovom organizacijom doprinjela jačanju KOO KS, te u skladu s tim treba je nastaviti i unapređivati;

·         Odaje se posebna zahvalnost Ministarstvu za rad i socijalnu  politiku Kantona Sarajevo,  ministrici i uposlenicima,  na razumijevanju i podršci  koju  pružaju osobama sa  invaliditetom i njihovim  udruženjima;

·         Organizovanje ove Konferencije je veoma korisno, pa  iz tih razloga treba i dalje nastaviti sa njenim organizovanjem. Treba pronalaziti mogućnosti da se u njen rad uključuje što veći broj mladih OSI i žena sa invaliditetom.