Print

Okrugli sto sa donosiocima odluka u Unsko-sanskom kantonu

U skladu sa planom rada u 2017.godini u Bihaću je 06.decembra 2017.godine organizovan okrugli sto na temu "Dosljednom implementacijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom unaprijediti prava i položaj slijepih osoba u Unsko-sanskom kantonu”,
Okrugli sto su organizovali Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Udruženje slijepih Unsko-sanskog Kantona u okviru projekta "Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015-2017” koji posredstvom MyRight finansira SIDA i Savez slijepih Švedske.
Na okruglom stolu, u čijem radu je učestvovalo preko 30 predstavnika udruženja slijepih unsko-sanskog kantona i institucija vlasti , promovisana je Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i Preporuke UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, koje su u aprilu ove godine dostavljne našoj državi.

Okruglim stolom je moderirao Jusmir Alibabić, a uvodičari na pojedine teme bili su Suvad Zahirović "Uloga lokalne zajednice u implemetaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom”, Enes Alibegović -„Položaj slijepih osoba u unsko-sanskom kantonu i mogućnosti njihove inkluzije, sadašnje stanje i perspektive".

Fikret Zuko - „Pristupačnost osnovni preduslov za veću inkluziju slijepih osoba , sadašnje stanje i mogući pravci djelovanja" i Hamdo Kentra - „Korištenjem pomagala i novih savremenih tehnologija slijepe osobe znatno povećavaju svoje mogućnosti i inkluziju – šta se očekuje od institucija vlasti u unsko-sanskom kantonu".
Posebna pažnja posvećena je položaju slijepih u Unsko-sanskom kantonu i mogućnostima građenja partnerskih odnosa sa institucijama vlasti.

Na okruglom stolu su između ostalih usvojeni sljedeći zaključci i preporuke:

- prije svega konstatovano je da je položaj slijepih u Unsko-sanskom kantonu, kao i njihovih udruženja neprihvatiljivo loš, te da se institucije vlasti prema ovoj kategoriji građana odnose dikriminirajuće;

- traži se od institucija vlasti da dosljedno implementiraju Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i preporuke UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom;

- preporučuje se Udruženju slijepih i drugim udruženjima osoba sa invaliditetom, da kod institucija vlasti u Unsko sanskom kantonu insistiraju da budu uključene u proces donošenja odluka, koje su im od interesa, te da se za rad udruženja obezbijede adekvatna sredstva u budžetu kantona i općina;

- treba insistirati kod nadležnih institucija u kantonu i općinama da se slijepim osobama obezbijede adekvatna pomagala , uključujući i nove tehnologije, te da se obezbijedi adekvatna pristupačnost za slijepe osobe , izgrađenog okruženja i informacija.

Zaključci i preporuke dostaviće se institucijama vlasti u Unsko – sanskkom kantonu.