Print

Organizovana međunarodna konferencija o asistivnim tehnologijama za slijepe

U skladu sa zaključkom koji je donesen na prvoj konferenciji o asistivnim tehnologijama za slijepe, koja je održana 2021.godine, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je u saradnji sa Savezom slijepih Republike Srpske, Savezom slijepih Crne Gore i Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom Lotos iz Tuzle, orgonizovalo u Sarajevu od 20. do 22.septembra 2022.godine,  međunarodnu konferenciju "Značaj asistivnih tehnologija u obrazovanju, rehabilitaciji i zapošljavanju slijepih osoba”.

Konferencija je organizovana uz finansijsku podršku Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom  F BiH.

Cilj Konferencije je bio da aktuelizira značaj omogućavanja korištenja različitih savremenih tehnologija kao pomagala za slijepe i slabovidne osobe čime će se osigurati njihovo puno učešće u društvu i razvoj njihovih ličnih potencijala.

Svrha Konferencije je da različiti zainteresovani akteri prepoznaju značaj asistivnih tehnologija i pomagala i da u okviru svojih nadležnosti osiguraju potrebne resurse i preduslove da različita tehnološka rješenja i sprave budu dostupne slijepim i slabovidnim osobama, a kako bi se njihovim korištenjem osigurao kvalitetniji život i ravnopravna uključenost slijepih i slabovidnih osoba u sve segmente društva.

Na Konferenciji su učestvovali predstavnici organizacija slijepih, proizvođači i distributeri asistivnih tehnologija za slijepe osobe iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Konferencija je organizovana kao hibridni događaj, pa se mogla pratiti i na Zoom platformi.

U toku  Konferencije, predstavnici organizatora ove konferencije Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, Savez slijepih Republike Srpske, Savez slijepih Crne Gore i Informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos iz Tuzle, potpisali su petogodišnji Sporazum o saradnji.

Cilj ovog Sporazuma je zajednički rad u regionu, na unapređenju prava i položaja slijepih osoba i drugih osoba sa invaliditetom. Posebano je naglašena saradnja u oblasti koja se odnosi na savremene asistivne tehnologije, bez čijeg korištenja nije moguća ozbiljnija inkluzija slijepih osoba u društvnu zajednicu.

 


Na kraju Konferencije usvojeni su sljedeći zaključci i preporuke:

·         Učesnici Konferencije smatraju da predstavnici institucija vlasti, na svim nivoima, uopšte ne posvećuju  pažnju značaju savremenih tehnologija i njihovom korištenju od strane slijepih osoba, jer im ne omogućavaju da ih dobiju kroz sistem zdravstvene ili socijalne zaštite, te da obezbijede obuku za njihovo korištenje.

Traži se od organa u udruženjima slijepih i savezima da odrede posebne osobe ili formiraju stručne timove koji će pripremati adekvatne prijedloge za institucije vlasti, ne samo na lokalnom,  već na svim nivoima u BiH, a ako je moguće i na nivou regije zapadnog Balkana;

·         S obzirom da u Bosni i Hercegovini još uvijek nije izvršena standardizacija Brajevog pisma, traži se od udruženja slijepih i predstavnika institucija vlasti da se u što kraćem roku izvrši standardizacija Brajevog pisma i verifikuje kod nadležnih institucija.Ako bude moguće  bilo bi korisno izvršiti standardizaciju Brajevog pisma za područje zapadnog Balkana, na kojem se govore slični jezici.

·         Treba pokrenuti incijativu da se u Bosni i Hercegovini,  na nivou entiteta ili na nivou BiH definiše lista ključnih pomagala za slijepe, koja bi se obezbjeđivala kroz sistem zdravstvene ili socijalne zaštite, kako bi se eliminisali različiti pristupi u odabiru ključnih pomagala. Da bi se eliminisale eventualne zloupotrebe potrebno je obezbijediti veću ulogu udruženja slijepih u dodjeli pomagala za slijepe osobe, poštujući individualni pristup i stvarne potrebe slijepih osoba;

  S obzirom da termin medicinske sprave, koji se koristi u zavodima zdravstvenog osiguranja, bitno otežava nabavku pomagala za slijepe, pa i uređaja za domaćinstvo, dogovoreno je da se pokuša ovo pitanje riješiti kroz sistem, donošenjem određenih propisa, u kojima će se detaljno regulisati i obezbjeđivanje tiflotehničkih pomagala, kao i prilagođavanje uređaja u domaćinstvu.

·          Udruženja slijepih trebaju instirati kod nadležnih organa da se usaglasi maksimalna dužina korištenja jednog pomagala, kako bi se izbjegle drastične razlike u rokovima njihovog korištenja; 

·         Udruženja slijepih trebaju insistirati da se što više mladih slijepih osoba uključuje u promociju pomagala za slijepe, da se obuče za njihovo korištenje, te da u što većoj mjeri promovišu korištenje Brajevog pisma;

·         Treba razmotriti mogućnost da se određeni softveri kao i savremena pomagala obezbjeđuju na nivou regije, kako bi se obezbijedila povoljnija cijena od strane proizvođača;

·         Treba insistirati kod nadležnih institucija da se na liste pomagala za slijepe, koje se finansiraju kroz sistem, uvrste pametni telefoni i pomagala koja se koriste u domaćinstvu jer je to od izuzetne važnosti za samostalan život slijepih osoba.

 

·         Traži se od udruženja slijepih da u zagovaranju insistiraju na prihvaćenom standardu da invaliditet ne treba dodatno da košta OSI ili njegovu porodicu, pa se to najefikasnije može primjeniti na obezbjeđivanju savremenih pomagala i dodatnih programa za slijepe;

·         Savremene tehnologije pružaju znatno veće šanse za zapošljavanje slijepih osoba na otvorenom tržištu rada, što podrazumijeva i prilagođavanje radnog okruženja. S obzirom da ovo može biti opterećenje za poslodavca, što ga destimuliše da primi slijepu osobu, potrebno je insistirati kod institucija vlasti i fondova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, da se za ove namjene izdvoje posebna sredstva, u skladu sa stvarnim potrebama za prilagođavanje  pojedinačnog radnog mjesta.

·         S obzirom da je počelo masovnije korištenje zvučnih semafora, javlja se otpor kod pojedinih građana te dolazi do njihovog oštećenja i uništavanja.Traži se od institucija vlasti i udruženja slijepih da intenziviraju kampanju na podizanju svijesti građana o važnosti ovih uređaja za slijepe osobe. Također se traži od investitora da instaliraju savremene uređaje koji se automatski prilagođavaju  situaciji u okruženju i time znatno manje svojim zvukom uznemiravaju građane.

·         Preporučuje se svim udruženjima slijepih da u zagovaranju za pristupačnost i samostalan život slijepih osoba, kao alate koriste UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, Preporuke UN Komiteta za prava osoba s invaliditetom i Agendu 2030;

·         Traži se od organa udruženja slijepih na svim nivoima da kod nadležnih institucija i donosioca odluka stalno insistiraju i zagovaraju da se kod primjene univerzalnog dizajna obezbijedi što veća pristupačnost za sve građane pa i za osobe s invaliditetom;

·         Učesnici Konferencije su se dogovorili da ova Konferencija postane tradicionalna i da  se svake godine mijenja organizator, odnosno domaćin Konferencije;

·         Svi prisutni su odali priznanje Udruženju slijepih Kantona Sarajevo na organizovanju ove Konferencije i zahvalili se Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom  F BiH, na podršci i finansiranju Konferencije.

Zaključci i preporuke Konferencije će biti distribuirani svim zainteresovanim organizacijama i  institucijama, ali i zainteresovanim slijepim i slabovidnim pojedincima aktivistima i zagovaračima prava i jednakih mogućnosti slijepih i slabovidnih osoba.