Print

Organizovana radionica za žene sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo

U okviru programa zajedničkih aktivnosti koalicija organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, a koji je podržan od strane MyRight Švedska, sredstvima SIDA, Agencije za međunarodni razvoj Vlade Kraljevine Švedske je realizovana radionica o značaju primjene UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Konvencije o eliminaciji svih vidova diskriminacije žena i Istambulskoj Konvenciji, za predstavnike/ce Foruma žena sa invaliditetom Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

 

U okviru djelovanja koalicija organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini se naročita pažnja posvećuje osnaživanju žena osoba sa invaliditetom i njihovom uključivanju u rad organizacija osoba sa invaliditetom.

 

Tokom radionice se željelo osigurati:

-      Da žene sa invaliditetom usvoje znanja i razumiju značaj Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom;

-      Da se upoznaju sa konceptom CEDAW i njenom značaju za borbu za položaj i prava žena uopšte i žena sa invaliditetom;

-      Da razumiju koncept ravnopravnosti i sadržaj Konvencije o sprečavanju svih vidova nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja;

-      Da na temelju usvojenih znanja dogovore moguće buduće zajedničke aktivnosti na promociji značaja primjene i dosljednog poštovanja međunarodnih dokumenata kojima se regulišu prava osoba sa invaliditetom.


Na radionici su sudjelovali predstavnici više udruženja članica kordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Sve učesnice i učesnici su aktivnim učešćem iskazali interes za temu radionice, te doprinijeli dogovoru da zajedno rade na realizaciji različitih aktivnosti udruženja osoba sa invaliditetom članica Kordinacionog odobra.

 

Tehnički organizator je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.