Print

Pomagala za slijepe osobe

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Ministarstvo zdravstva

 

Broj:10-05-18801/16

Sarajevo,05.08.2016.godine

 

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

- Služba za skupštinske poslove –

 

PREDME: Odgovor na zastupničko pitanje

Zastupnica Neira Avdibegović na 16. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 01.06.2016.godine , u okviru tačke Dnevnog reda „Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" postavila je sljedeća zastupnička pitanja a vezana su za najranjivije kategorije društva – osobe sa invaliditetom i to:

Da li se poduzimaju aktivnosti sa ciljem unapređivanja u oblasti koja uređuje prava slijepih i slabovidnih osoba , kako bi se osigurali što bolji uslovi života osobama sa navedenom vrstom invaliditeta?

Da li će se konačno pristupiti rješavanju problema stomatoloških usluga za osobe sa težim invaliditetom, posebno za djecu sa posebnim potrebama?

U vezi sa postavljenim zastupničkim pitanjima dostavljamo slijedeći:

O D G O V O R

1. Pravo na ortopedska pomagala za sve osiguranike Kantona Sarajevo prema medicinskim indikacijama regulisan je Uredbom o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomotološko-protetske pomoći i stomatološko protetskih nadomjetaka ( „ Službene novine Kantona Sarajevo broj:38/07, 29/08 i 40/14)

 

Shodno važećoj Uredbi slijepe i slabovidne osobe prema medicinskim indikacijama, a u skladu sa preporukom ljekara specijaliste ostvaruju pravo na: zaštitne naočale za slijepa lica, toplomjer za slijepa lica i štap za slijepa lica.

Ministartsvo zdravstva Kantona Sarajevo ima dugogodišnju saradnju sa udruženjima koja okupljaju osobe sa invaliditetom sa područja Kantona Sarajevo – „Živjeti bez prepreka". Kao rezultat te saradnje nastao je Akcioni plan u oblasti invalidnosti Kantona Sarajevo , za period 2015. – 2017.godina. Cilj pomenutog Akcionog plana za 2016.godinu je inicirati donošenje i usvajanje nove Uredbe kojom će se unaprijediti Lista ortopedskih pomagala za osobe sa senzoričkim smetnjama ( slijepa i slabovidna lica)

 

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je dostavilo ovom Ministarstvu prijedlog novih tiflotehničkih i drugih pomagala potrebnih članovima njihovog udruženja. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Kantona Sarajevo priprema izmjene i dopune važeće Uredbe. S tim u vezi, u skladu sa realnim mogućnostima Zavoda , uzet će se u obzir zahtjevi i ovog udruženja i planira se proširiti Lista ortopedskih i drugih pomagala namijenjana ovoj specifičnoj grupi.

 

2. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je upoznato sa problemima u ostvarivanju prava na stomatološku zaštitu navedene populacije od 2008.godine, kada su obezbijeđena finansijska sredstva za stavljanje u funkciju namjenske ambulante za pacijente sa posebnim potrebama u općoj anesteziji na klinici za oralnu hirurgiju pri Stomatološkom fakultetu u Sarajevu . Stručna komisija Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo je iste godine izvršila neposredan uvid o ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra , a Fakultet je bio u obavezi da dostavi ugovor sa angažiranim stručnim kadrom , konkretno sa specijalistom anestezije i reanimacije i specijalistom dječije i preventivne stomatologije. Rješenje o odobrenju za rad navedene ambulante ovo Ministarstvo nikada nije izdalo jer fakultet nije dostavio propisanu dokumentaciju za stručni kadar ambulante.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo finansira pružanje stomatološke zaštite na klinikama stomatološkog fakulteta sredstvima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u iznosu kojim je moguće obezbijediti kontinuitet u pružanju stomatološke zaštite , sa i bez opće anestezije pacijentima sa različitim stepenom invaliditeta , odnosno sa poteškoćama u razvoju. Način i obim pružanja usluga osiguranicima Kantona Sarajevo na klinikama koje posluju u sastavu Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u prethodnom periodu nije adekvatno riješen iz razloga neriješenog pravnog statusa stomatoloških klinika , a što će biti predmet razmatranja u okviru pokrenutih aktivnosti i reformi koje ovo Ministarstvo namjerava okončati do kraja 2016.godine.

Uvažavajući potrebe pacijenata sa poteškoćama u pogledu ostvarivanja prava na stomatološke tretmane u lokalnoj i općoj anesteziji Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je pokrenulo aktivnosti u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za raspisivanje javnog poziva za sve zdravstvene ustanove koje obavljaju navedenu djelatnost i koje su spremne preuzeti pružanje usluga ovoj populaciji , a sa kojima će se zaključiti ugovor do konačnog rješenja ovog pitanja.

MINISTRICA

Zilha Ademaj dipl.oec

Dostaviti:

Stručna služba Vlade KS

Sekretar mr.sc.Tarik Humačkić