Print

Sastanak sa aktivistima Udruženja slijepih BPK

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uz podršku MyRight-BiH, u okviru projekta

"Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" organizovalo je sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih i slabovidnih Bosansko-podrinjskog Kantona.

Sastanak je održan 03.juna 2021.godine u prostorijama ovog Udruženja, u Goraždu.

Tema sastanka bila je promocija teksta Vodiča za donosioce odluka, o postojećim pravima slijepih osoba, kao i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe iz Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

 Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo: Fikret Zuko direktor i Safeta Baković koordinator Projekta , razgovarali su sa liderima i aktivistima Udruzenja slijepih Bosansko-podrinjskog Kantona, o Projektu koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske-SRF, te o značaju priručnika / vodiča koji će se koristiti u zagovaranju za prava slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine.


 Na ovom sastanku je aktivno učestvovao i Muhamed Hadžić pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku BPK.

 Na ovom skupu razgovarano je o položaju slijepih Federaciji i Bosansko –podrinjskom Kantonu.

Učesnici sastanka su u razgovoru istakli da će priručnici / vodiči olakšati njihov rad na zagovaranju za prava slijepih. Od veoma velikog je značaja razumijevanje ambijenta u kojem se zagovara, poznavanje ustavne strukture BiH, te zakona i drugih propisa kojima se regulišu prava slijepih na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou.

 Detaljno je razgovarano o problemima u oblastima: zdravstvene zaštite, pristupačnosti, tiflotehničkim pomagalima za slijepe, obrazovanju, zapošljavanju, zakonima koji se nalaze u proceduri donošenja, a od interesa su za slijepe osobe, kao i o položaju udruženja slijepih u našem društvu. Tražen je najefikasniji način zajedničkog zagovaranja da se pitanja iz navedenih oblasti rješavaju u skladu sa principima iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Preporukama UN Komiteta za prava OSI.


Učesnici sastanka su u više navrata isticali da je organizovanje ovakvih sastanaka veoma korisno , te da treba jačati saradnju među organizacijama slijepih, ali istovremeno aktivno djelovati u koalicijama i pokretu osoba sa invaliditetom.

Na kraju sastanka predsjednik Udruzenja slijepih BPK gospodin Rašid Borovac zahvalio se predstavnicima Udruzenja slijepih Kantona Sarajevo, na posjeti i na korisnim razgovorima, uz nadu, da će ovakvi sastanci i u buduce organizovati.