Print

Sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih Zenica i Saveza slijepih ZE-DO

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" organizovalo je sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih i slabovidnih Zenica i Saveza slijepih ZE-DO.

Sastanak je održan 01. juna 2021.godine.godine u hotelu Dubrovnik, u Zenici.

Ovaj sastanak je organizovan s ciljem detaljnijeg informisanja aktivista o dva priručnika koje je pripremilo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo:

 

• Priručnik o metodama zagovaranja za prava osoba s invaliditetom, korištenjem Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Agende 2030. U ovom Priručniku se na pristupačan način objašnjavaju metode i ciljevi zagovaranja za prava osoba s invaliditetom na svim nivoima, a prije svega u lokalnoj zajednici;

 

• Priručnik za donosice odluka u kojem su na jednostavan način, taksativno pobrojana sva prava slijepih osoba, koja mogu ostvariti na različitim nivoima.Također su specificirana i prava, koje bi u skladu s Konvencijom trebale imati slijepe osobe, ali još uvijek nisu u našem zakonodavstvu regulisana, kao i organi i nivoi vlasti koji su zato odgovorni.

 

Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo: Fikret Zuko direktor i Safeta Baković koordinator Projekta, razgovarali su sa liderima i aktivistima, o Projektu koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, te o značaju priručnika / vodiča koji će se koristiti u zagovaranju za prava slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na ovom skupu razgovarano je o položaju slijepih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine i kao i u Zeničko-dobojskom kantonu.

Učesnici sastanka su u razgovoru istakli da će priručnici / vodiči olakšati njihov rad na zagovaranju za prava slijepih.

Uopšte gledano, od veoma velikog je značaja razumijevanje ambijenta u kojem se zagovara, poznavanje ustavne strukture BiH, te zakona i drugih propisa kojima se regulišu prava slijepih na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou.

Na ovom sastanku je razgovarano o problemima u oblastima: zdravstvene zaštite, pristupačnosti, tiflotehničkim pomagalima za slijepe, obrazovanju, zapošljavanju, zakonima koji se nalaze u proceduri donošenja, a od interesa su za slijepe osobe, kao i o položaju udruženja slijepih u našem društvu. Tražen je najefikasniji način zajedničkog zagovaranja da se pitanja iz navedenih oblasti rješavaju u skladu sa principima iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Preporukama UN Komiteta za prava OSI.


Učesnici sastanka su u više navrata isticali da je organizovanje ovakvih sastanaka veoma korisno, te da treba jačati saradnju među organizacijama slijepih, ali istovremeno aktivno djelovati u koalicijama i pokretu osoba sa invaliditetom.

Svim prisutnim učesnicima sastanka je uručen set pripremljenih materijala, u kojem su i navedeni priručnici na crnom tisku i u zvučnom formatu.

Predsjednik Udruženja slijepih i slabovidnih Zenica Suad Skopljak posebno se osvrnuo na dosadašnju podršku, od strane Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i istakao da je ona bitno uticala na podizanje kapaciteta udruženja slijepih na području ZE-DO kantona.

Učesnici sastanka su se zahvalili predstavnicima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, na posjeti i na korisnim razgovorima, uz nadu, da će ovakvi sastanci i u buduce organizovati.

Ovaj Projekat se realizuje u partnerstvu sa Svezom slijepih Švedske – SRF, uz finansijsku podršku MyRight.