Print

Uz podršku Misije OSCE-a u BiH osobe s invaliditetom dogovaraju zajednički nastup

Konferencija pod nazivom: „Implementacijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom gradimo društvo jednakih mogućnosti" održana je 27. i 28. Marta 2019.godine, u Sarajevu, u organizaciji Koordinacionog odbora koalicija osoba sa invaliditetom F BiH, uz podršku Misije OSCE-a u BiH. Tehničku podršku u organizaciji Konferencije pružilo je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Na Konferenciji su učestvovali predstavnici Federalnog ministarstava rada i socijalne politike, Ministarstva za rad i socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH i kantonalnih koalicija organizacija osoba s invaliditetom. Na otvaranju Konferencije učesnicima su se obratili predstavnici Misije OSCE-a u BiH, ministar za rad, socijalnu politiku , raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Malik Garibija i pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike Dobrica Jonjić.

Tokom dvodnevne Konferencije se diskutovalo o stanju u kantonima i dosadašnjoj praksi u radu kantonalnih koalicija, te njihovoj saradnji sa institucijama vlasti u kantonima. Posebna pažnja je posvećena implementaciji federalne Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom, te kantonalnim akcionim planovima za implementaciju ove Strategije. Tokom prvog dana Konferencije Esma Palić iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Fikret Zuko i Suvad Zahirović iz Koordinacionog odbora koalicija, kao uvodničari, detaljnije su analizirali trenutnu situaciju u Federaciji BiH. Predstavnici Kantonalnih koalicija govorili su o stanju u njihovim kantonima. Drugi dan Konferencije predstavnici OSCE i Ureda ombudmena učesnicima Konferencije govorili su o značaju zagovaranja, diskriminaciji i ulozi institucije omdusmena u zastiti ljudskih prava , uključujući i osobe s invaliditetom.

Na kraju Konferencije usvojeni su sljedeći zaključci i preporuke:

·Uvidom i nakon prezentacija stanja iz kantona zaključeno je da je stanje osoba sa invaliditetom na terenu veoma teško, ni institucije vlasti, ni organizacije OSI ne uspunjavaju očekivane uloge. Traži se od nadležnih istitucija vlasti, na svim nivoima, dosljedna implementacija Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, te Preporuka UN Komiteta za prava OSI koje je BiH dobila prije dvije godine;

·Opšta je ocjena da se Federalna Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom ne implementira, naročito od strane nekih kantona. U vezi s tim traži se , naročito od kantonalnih vlada da:

- hitno pristupe donošenju lokalnih akcionih planova za implementaciju Strategije;

- formiraju odgovarajuća koordinaciona tijela koja će pratiti implementaciju Strategije u kantonima, te da u ta tijela uključe predstavnike koalicija osoba s invaliditetom;

- da za rad ovih tijela u budžetu planiraju finansijska sredstva;

·Zaključeno je da organizacije osoba s invaliditetom na terenu nemaju adekvatne kapacitete, niti adekvatnu podršku od strane institucija vlasti.

·Također, je prepoznato da se organizacije osoba s invaliditetom ne uključuju u procese donošenja odluka koje su od njihovog interesa. U vezi s tim traži se od institucija vlasti, na svim nivoima, da obezbijede adekvatne uslove za rad organizacija osoba s invaliditetom, uključujući i njihovo finansiranje, te da njihove predstavnike uključuju u procese pripreme i donošenja propisa od njihovog interesa , što je u skladu s Konvencijom, a naročito s Preporukama UN Komiteta za prava OSI;

·Traži se od organizacija osoba s invaliditetom i koalicija da u narednom periodu jasno definišu svoje prioritete djelovanja, te da se u procesu dogovaranja utvrde zajednički prioriteti na nivou Federacije BiH, kako u budućnosti ne bi dolazilo do neusaglašenog pristupa u procesu zagovaranja za prava OSI;

·Uočena je značajna diskriminacija u mogućnosti pristupa pomagalima od strane osoba s invaliditetom jer se ova prava bitno razlikuju po kantonima. Traži se od koalicija OSI da kod nadležnih institucija u kantonima insistiraju da se osobama s invaliditetom obezbijede neophodna kvalitetna pomagala, koja koriste u svakodnevnom životu. Treba ispitati mogućnost da se na nivou Federacije utvrdi lista pomagala po vrstama invaliditeta koje bi kantoni bili obavezni ispoštovati.

·Učesnici su isticali da se posebni problemi javljaju pri uključivanju osoba s invaliditetom u proces obrazovanja jer najčešće ne postoje ni elementarni preduslovi za njihovo ravnopravno obrazovanje. S tim u vezi traži se od vlasti u kantonima da pri kreiranju obrazovnog sistema dosljedno primjenjuju član 24 Konvencije i Preporuke UN Komiteta;

·Učesnici Konferencije zahvaljuju se Misiji OSCE-a u BiH na podršci pri organizovanju ovog veoma vaznog skupa, uz očekivanje da će se saradnja nastaviti;